Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

Działalność Samorządu Uczniowskiego opiera się na regulaminie, uchwalonym przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

Pracując w SU uczniowie zdobywają doświadczenia we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej, rozwijają samodzielność, obowiązkowość, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność oraz inicjatywę społeczną, wdrażają się do współzawodnictwa. Samorząd Uczniowski organizuje dyskoteki i zabawy szkolne, akcje typu "Sprzątanie świata", wycieczki piesze i rowerowe, udziela pomocy przy organizacji apeli, akademii i innych imprez szkolnych, przyczynia się do przygotowania uczniów do zawodów sportowych oraz różnego rodzaju konkursów, opiekuje się miejscem pamięci narodowej w Wałdowie Szlacheckim.

Skład Zarządu SU
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie